Voting Information

Voting Information

Voting will take place at the District’s MUD Operations & Water Education Center. 

The Park Bond Election will be held on Saturday, May 6, 2023, 7:00 a.m. – 7:00 p.m. 

Early voting will be held at the following days and times:

Monday, April 24, 2023 – Friday, April 28, 2023, 9:00 a.m. – 6:00 p.m.

Monday, May 1, 2023 – Tuesday, May 2, 2023, 9:00 a.m. – 6:00 p.m.

La votación se llevará a cabo en el Centro de Educación de Agua y Operaciones MUD del Distrito. 

La Elección de Bonos para Parques se llevará a cabo el sábado 6 de mayo de 2023, 7:00 – 7:00

La votación anticipada se llevará a cabo en los siguientes días y horarios: Del lunes 24 de abril de 2023 al viernes 28 de abril de 2023, 9:00 a.m. – 6:00 p.m. 

El lunes 1 de mayo de 2023 y el martes 2 de mayo de 2023, 9:00 a.m. – 6:00 p.m.

Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra tại Trung Tâm Giáo Dục Cấp Nước và Hoạt Động của Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Bridgestone. 

Cuộc bầu cử trái phiếu công viên sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 6 tháng Năm, 2023, 7:00 – 7:00

Thủ tục bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra vào các ngày giờ sau đây: Thứ Hai, ngày 24 tháng Tư, 2023 – thứ Sáu, ngày 28 tháng Tư, 2023, 9 giờ sáng – 6 giờ tối

Thứ Hai, ngày 1 tháng Năm, 2023 – thứ Ba, ngày 2 tháng Năm, 2023, 9 giờ sáng – 6 giờ tối  

投票地點將設在Bridgestone市政公用事業區的運營與水務教育中心。7:00 – 7:00 

公園債券選舉將於2023年5月6日(週六)舉行。

 提前投票將在以下日期和時間舉行: 2023年4月24日(週一)至2023年4月28日(週五)上午9:00至下午6:00

2023年5月1日(週一)至2023年5月2日(週二)上午9:00至下午6:00