District Elections

Below are the timelines and legal requirements for the District’s Board of Directors Elections pursuant to House Bill 305, Section 2051.152.

 • President: Mikuel K. Draper, Term until May 2024
 • Vice President/Treasurer: Michael Crayton, Term until May 2022
 • Secretary: Skip Warren, Term until May 2022
 • Assistant Secretary: David Berry, Term until May 2024
 • Director: Martha Gutierrez, Term until May 2024

The location(s) of the election will be posted upon determination. The election shall be conducted at the polling places established by Harris County to serve the county’s regular election precincts within the District, as required by Sections 42.0621 and 43.004 of the Texas Election Code. Similar to its most recent prior election, the District anticipates that Harris County will authorize voters to vote at the voting locations established by Harris County.

 

Timeline:

First Day to file for General Election Ballot January 19, 2022

Last Day to file for General Election Ballot February 18, 2022

Election Day May 7, 2022

Harris County Early Voting Statistics

Candidate Requirements

 

For Interested Candidates

To run for election to the District’s Board of Directors, a person must file an application for a place on the ballot. Applications for a place on the ballot may be obtained from the District’s Agent for the Election, Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, whose offices are located at 2929 Allen Parkway, Suite 3450, Houston, Texas 77019, or downloaded here, from the Secretary of State’s website. To review the General Requirements for Application in its entirety, please see (Texas Election Code 141.031)

Requirements for filing for candidacy:

Please contact Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, the District’s designated agent for elections, if you have any questions related to the District’s May 7, 2022 Directors Election at (713) 237-1221 or by email at amiller@rbaplaw.com.

To be eligible to be a candidate for the position of Director, a person must:

 • Be at least 18 years old;
 • Be a resident citizen of the State of Texas; and
 • Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.

Fecha límite para presentar la candidatura:

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 7 de mayo de 2022 es el lunes 19 de enero de 2022 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud de votación de la Elección General del 7 de mayo de 2022 es el miercoles 19 de enero de 2022. El último día para presentar una Declaración de candidatura por escrito es el viernes 18 de febrero de 2022.

Requisitos para presentar la candidatura:

Comuníquese con Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, el agente designado del Distrito para las elecciones, si tiene alguna pregunta relacionada con la Elección de Directores del 7 de mayo de 2022 del Distrito, o si desea solicitar un paquete de candidatos. Puede contactarse con Allison Miller de RBAP llamando al (713) 237-1221 o por correo electrónico a mvice@rbaplaw.com.

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director, es obligatorio:

 • Tener, como mínimo, 18 años;
 • Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
 • Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử:

Thôøi gian noäp ñôn xin ghi teân treân laù phieáu laø töø ngaøy 19 thaùng Moät, 2022 ñeán 5 giôø chieàu giôø ñòa phöông ngaøy 18 thaùng Hai, 2022.   Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc yeâu caàu noäp ñôn tranh cöû cho moät ví trí cuûa Ban, vui loøng gheù thaêm website öùng cöû vieân cuûa Toång Tröôûng Tieåu Bang Texas taïi https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Yêu cầu nộp đơn tranh cử:

Vui lòng liên lạc Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, đại diện được ủy quyền của Cơ Quan cho các cuộc bầu cử, nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến Cuộc Bầu Cử Giám Đốc Ngày 7 tháng năm, 2022 của Cơ Quan hoặc muốn yêu cầu cung cấp một bộ hồ sơ ứng cử viên. Quý vị có thể liên lạc với cô Allison Miller công ty RBAP qua điện thoại tại số (713) 237-1221 hoặc qua email tại mvice@rbaplaw.com.

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc, người đó phải:

 • Đủ 18 tuổi;
 • Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
 • Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.

申報參選截止日期:

提交 2022 年 5 月 7 日大選申請的截止日期為 2022 年 2 月 19 日星期一、星期五下午 5:00。提交申請的第一天是2022年1月18日(星期三)。

申報參選要求:

如果您對本區2022年11月8日 董事 選舉有任何疑問,或想索取候選人完整資料,請與本區指定選舉代理Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC聯絡。您可以透過電話(713) 237-1221或發送電子郵件至 mvice@rpabplaw.com 與RBAP的Allison Miller聯絡。
成為董事職位候選人必須符合以下要求:

 • 年滿18歲
 • 為Texas州居民;以及
 • 在本區內擁有應納稅土地或是本區合資格選民。

Notice of Election – May 2022
Aviso de Eleccion
Thông Báo Bầu Cử
選舉通告

Notice of Appointment of Designated Agent

Notice of Drawing for Position on Ballot

Notice of Voting Order Priority
AVISO de PRIORIDAD de ORDEN de VOTACIÓN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ƯU TIÊN ĐẦU PHIẾU
殘障選民投票優先權公告